Puu

Tuotamme Toppilan voimalaitoksella puun ja turpeen seoksesta kaukolämpöä ja sähköä ympäristön kannalta tehokkaasti yhteistuotantona. Puun osuus polttoaineesta on nykyisin 30-40 %. Puulla lämpiää 50 000 ihmisen koti, ja puusta tuotettua sähköä riittää 110 000 ihmisen käyttösähköksi.

Suosimme energiapuuta, joka on tuotettu kestävän metsänhoidon periaatteiden ja toimien mukaisesti. Pääasiallisin energiapuujae on karsittu ranka, joka on ainespuuksi kelpaamatonta, pieniläpimittaista runkopuuta.

 • Metsähake
  Metsähakkeen raaka-aineita ovat pääte- tai harvennushakkuissa syntyvät hakkuutähteet. Haketettavia materiaaleja ovat muun muassa päätehakkuiden latvat ja oksat, pieniläpimittainen karsimaton harvennuspuu ja nuoren metsän kunnostuksessa syntyvät hakkuutähteet. Metsähakkeen raaka-aine kuivataan yleensä kesän yli ennen haketusta energiatiheyden nostamiseksi. Tuoreesta puuaineesta valmistettua neulas- ja lehtimassaa sisältävää haketta kutsutaan viherhakkeeksi, joka ei normaalisti sovellu sellaisenaan polttoon.
   
 • Kokopuu- ja rankahake
  Kokopuuhake valmistetaan esimerkiksi kokorunkoina kerätystä ensiharvennusmetsikön rungoista. Rankahaketta saadaan puolestaan karsituista rungoista. Myös lahovikaisesta runkopuusta ja katkotuista, tyvilahoista rungon osista eli lumpeista saadaan kokopuuhaketta.
   
 • Kierrätyspuu
  Kierrätyspuu on pääasiassa puunjalostuslaitosten tähdepuusta, tai syntypaikkalajitellusta, esimerkiksi rakennustyömailla ja purkukohteissa syntyvästä jätepuusta valmistettua puumurskaa. Haketettavassa tai murskattavassa puuraaka-aineessa ei saa olla kiviä, lasia, maalattua puuta, kyllästettyä puuainesta, mineraalimaata, metalliromua, tai muuta sinne kuulumatonta materiaalia. Kierrätyspolttoaineesta on aina otettava laboratorionäytteet ennen polttoon toimittamista. 
   
 • Puru ja kuori
  Energiantuotantoon käytettävää purua ja kuorta syntyy sahoilla sekä mekaanisessa ja kemiallisessa puunjalostusteollisuudessa.
   
 • Terminaali
  Terminaaleja käytetään metsäenergiajakeiden välivarastointiin, luonnonkuivaukseen, haketustoimintaan ja valmiin hakkeen voimalaitokselle toimittamiseen. Terminaalit sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varsilla ja alue on kooltaan riittävän iso, yli hehtaarin kokoinen, ja se on joko kokonaan tai osin asfaltoitu. Terminaalialueet ovat yleensä ympäristöluvitettuja alueita. Puunhankintamme perustuu pääosin terminaalitoimintaan.