Ympäristövaikutukset

Energiantuotannon merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät ilma- ja vesipäästöistä sekä jätteistä. Polttoaineiden hankinnalla voi olla vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Tavoitteenamme on, että oma energiantuotantomme on 100 % hiilineutraalia 2030-luvulla.

Parannamme ympäristönsuojelun tasoa jatkuvasti muun muassa panostamalla vähähiilisten uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen, energia- ja materiaalitehokkuuteen, tuhkan ja jätteiden hyötykäyttöön, henkilökunnan kouluttamiseen sekä päästörajojen tiukkaan noudattamiseen ja niiden mittaamiseen.

Luvat ja tarkkailut

Luvat ja tarkkailut

Tuotamme energiaa lupiin liittyvien lupamääräysten sekä tarkkailuvelvoitteiden mukaisesti.

Luonnon monimuotoisuus

Otamme huomioon luonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiat polttoaineiden hankinnassa sekä turvetuotantoalueiden jälkikäytössä.

Tuhkat ja jätteet

Tuhkien ja jätteiden hyötykäyttö on osa materiaalitehokkuutta.