Ilmansuojelu

Päästöt ilmaan ovat pääosin peräisin Toppilan voimalaitoksesta ja Laanilan ekovoimalaitoksesta. Palamisessa muodostuu savukaasupäästöjä, joiden määrään ja haitallisuuteen vaikuttavat polttoaine ja polttotekniikka. Ympäristölle haitallisimpia ovat rikkidioksidi, typen oksidit, hiukkaset ja palaessa ilmakehään vapautuva hiilidioksidi.

Polttainetuotannon päästöt

Melu
Turvetta tuotetaan yleensä toukokuusta syyskuuhun sopivan sään vallitessa. Turvetuotantokoneet ovat hyvällä ilmalla työssä jopa vuorokauden ympäri. Toiminnasta syntyy ääntä, jonka haittavaikutuksia tarkkaillaan siellä, missä haittaa saattaa syntyä asutukselle.

Pöly
Turvetuotantoalueilta nousee kuivana aikana pölyä. Siksi alueita ei rakenneta liian lähelle asutusta ja alueiden reunoille jätetään puustosuojavyöhykkeitä. Turpeen tuottamisella on tuulirajoitukset pölyn leviämisen ehkäisemiseksi. Joillain alueilla ulkopuoliset tahot tekevät pölytarkkailua.

Ilmastovaikutus
Turpeen energiakäyttö aiheuttaa nykyisillä hyödyntämistavoilla suunnilleen kivihiilen luokkaa olevan kasvihuonevaikutuksen. Kun otetaan huomioon tuotantoalueen hyödyntäminen turvetuotannon jälkeen pitkäaikaisesti uusiutuvan bioenergian tuotantoon, aiheuttaa turvemaan energiakäyttö kivihiiltä pienemmän kasvihuonevaikutuksen.

Ilmapäästöt Toppilan voimalaitoksesta ja Laanilan ekovoimalaitoksesta

Oulun Energian voimalaitosten ilmapäästöjä seurataan jatkuvilla mittauksilla, joiden avulla voidaan havaita hetkellisetkin poikkeamat. Toppilan voimalaitoksen tarkkailtavat päästöt koostuvat hiilidioksidista, rikkidioksidista, typenoksideista ja hiukkasista. Ekovoimalaitoksen päästöissä on näiden lisäksi muun muassa häkää ja raskasmetalleja.  Laitosten päästöt olivat viime vuonna lupaehtojen mukaiset.

Toppilan voimalaitos sai ympäristölupansa tarkistamiseen liittyvän lupapäätöksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta vuoden 2016 keväällä. Tässä asetettiin uudet raja-arvot ilmapäästöille vuosien 2016-2020 kansalliselle siirtymäjaksolle sekä vielä tiukemmat ehdot tästä eteenpäin. Päästörajat tiukentuivat etenkin rikkidioksidin sekä jätevesien käsittelyn osalta. Tämän vuoksi Toppilan huippukattiloiden polttoaine muutettiin raskaasta polttoöljystä ympäristöystävällisempään kevyeen polttoöljyyn. Limingantullin lämpökeskusta koskeva lupapäätös puolestaan johti keskuksen polttoaineen muuttamiseen vähärikkisemmäksi polttoöljyksi.

Ominaispäästöt tarkoittavat vuoden aikana mitattujen tuntikeskiarvojen keskiarvoja.

Voimalaitosten ilmapäästöt 2018

Hiilidioksidipäästöt

Vuonna 2018 Oulun Energian hiilidioksidipäästöt ilmakehään laskivat 491 000 tonniin. Päästöt painuivat nyt ensimmäistä kertaa alle 500 000 tonnin. Viimeisen viiden vuoden aikana yhtiön hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet merkittävästi. Vuonna 2013 ne olivat vielä yhteensä 613 000 tonnia.

Päästöjen rajoittaminen

Laanilan ekovoimalaitoksen päästöt ilmaan hallitaan nykyaikaisen ja tehokkaan savukaasujen puhdistuksen avulla. Rikkipäästöt muun muassa pidetään kurissa kalkilla ja typen oksideja vähennetään ammoniakilla. Dioksiinien ja furaanien poistoon käytetään puolestaan aktiivihiiltä.

Toppilan voimalaitoksella ilmapäästöjä hallitaan nykyaikaisella polttotekniikalla ja ympäristöystävällisellä yhteistuotannolla. Polttoainevalinnoilla vaikutetaan myös päästöihin. Puupohjaisissa biopolttoaineissa ei käytännössä ole rikkiä lainkaan. Yhdessä turpeen kanssa poltettavan puupolttoaineen osuutta on lisätty voimakkaasti viime vuosina.

Kattiloiden tulipesään on mahdollista syöttää kalkkia rikin sitomiseksi ja Toppila 2:n rikkidioksidipäästöjä vähennetään lisäksi savukaasulauhduttimen käytöllä. Savukaasujen hiukkaset poistetaan sähkösuodattimilla ja Toppila 2:lla lisäksi savukaasulauhduttimella. Lauhduttimella otetaan talteen savukaasujen sisältämä lämpöenergia kaukolämmöksi, jolloin polttoaineen tehokkaamman käytön seurauksena kaikki päästöt vähenevät. Toppila 2:n sähkösuodatin uusittiin entistä tehokkaammaksi kesällä 2014.

Typenoksidipäästöjä hallitaan ensisijaisesti polttoteknisillä ratkaisuilla, kuten ilmansyötön vaiheistuksella, savukaasun yli-ilmamäärän laskulla ja kattilan lämpötilan säädöllä. Lisäksi korkea puun osuus vähentää typen oksidien päästöjä molemmilla laitoksilla. Jos polttotekniset keinot eivät riitä saavuttamaan asetettuja päästörajoja, typenoksidien alentamiseksi käytetään SNCR-järjestelmää, joka asennettiin Toppila 2:lle vuoden 2014 aikana.