Toiminta-ajatus

Oulun Energia -konsernin toiminta-ajatus on turvata edulliset ja varmat energiapalvelut alueensa ihmisille ja yrityksille.

Oulun kaupungin omistama energiakonserni kattaa koko energia-alan arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon, sähkön tuotannon ja jakelun sekä lämmön tuotannon, jakelun ja myynnin ja näihin liittyvät erilaiset palvelut. Konserniin kuuluvat Oulun Energia Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy ja Huoltovoima Oy.

Oulun Energia -konsernin yksiköt sitoutuvat konsernin strategiaan, toiminta-ajatukseen ja arvoihin, jotka ovat perustana päämääriä ja tavoitteita määriteltäessä. Konsernin johtoryhmä hyväksyy turvallisuus-, laatu-, ja ympäristötyön päälinjat ja tavoitteet, joita seurataan vuosittain johdon katselmuksissa. Konsernin toimitusjohtaja vastaa strategiaan, toiminta-ajatukseen ja arvoihin liittyvästä tiedottamisesta ja niiden olennaisista muutoksista henkilökunnalle toiminta- ja intranetjärjestelmän avulla.

Jokainen työntekijä on tietoinen yhtiön strategiasta, toiminta-ajatuksesta ja arvoista ja oman työnsä merkityksestä yhtiön menestystekijänä. Noudatamme toiminnassamme lakeja, viranomaismääräyksiä ja muita vaatimuksia, joihin olemme sitoutuneet. Kehitämme toimintaamme järjestelmällisesti jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen. Ehkäisemme tai minimoimme toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Teemme jokaisesta päivästä turvallisen.

Ylläpidämme avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta kaikkien sidosryhmien kanssa. Sidosryhmiltä saatu palaute hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Toiminta-ajatus on nähtävillä intranetissä sekä konsernin nettisivuilla.

Toiminta-ajatuksen mukaiset tavoitteemme ovat

Turvallisuus: Tavoitteena nolla tapaturmaa, nolla vahinkoa ja 100%:n turvallisuus

  • Turvallisuus alkaa minusta
  • Tunnistan vaarat ja hallitsen riskit
  • Teen työni turvallisesti

Laatu: Tehdään asiat kerralla oikein

  • Asiakkaan odotukset täyttävä tuote tai palvelu
  • Kustannustehokas toiminta ja jatkuva parantaminen
  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Ympäristö: Tavoitteena 0 ympäristövahinkoa

  • Ympäristövaikutusten pienentäminen
  • Ympäristötietoisuuden lisääminen